Príčiny úmrtí

Príčiny úmrti v smrtných matrikách

Príčiny úmrtí

Výberový zoznam najčastejších chorôb a príčin úmrtí v latinčine a maďarčine so slovenským prekladom, ktoré iste oceníte najmä pri práci s matrikami zomrelých.

Veľakrát sa lekár alebo kňaz pri určení príčiny úmrtia priklonili k jednoduchému vyjadreniu ako staroba, slabosť, kašeľ, hnačka, kiahne a podobne. Až v na prelome 19 a 20 storočia je popis hlbší. A tu prichádza potreba slovníka, lebo zápisy boli v latinčine a maďarčine, a to aj s použitím skratiek prípadne s nepresnosťami v zápise.

Čo však tento slovník neponúka je viacslovný popis úmrtia alebo stave tela, v ktorom sa našlo. Tu bude naďalej potrebné čo-to si načítať a vylúštiť. V dnešnej dobe je možné využiť online prekladače písaného textu. Ich preklad ale nebýva presný. Preto som sem umiestnil metodický pokyn pre matrikárov ktorý vyšiel v úradných vovinách v roku 1922.

Osobitný odtisk 38. čísla „Úradných Novín“ z roku 1922.
Különlenyomat a „Hivatalos Lap“ 1922. évi 38. számából.

0 zápisoch príčin úmrtia vo vysvedčeniach pri prehliadke mrtvôl.
A halál okának a halottvizsgálati bizonyitványba való bejegyzése.

20.838/1922.

Nariadenie ministra česko-slovenskej republiky pre správu Slovenska zo dňa 26. marca roku 1922 číslo 13/1922 (4314/1922 odd. adm. III) uverejnené v jeho úradných novinách, vyšlých dňa 29. apríla roku 1922 pod číslom 18/1922:

A cseh-szlovák köztársaságe a Szlovenszkó inazgatásával megbizott teljhatalmú miniszterének folyó évi március hó 28-án kel, hivaťalos lapjának folyó évi április hó 29-én megjelent 18/1922. számában közhirrétett 13/1922. (4314/1922. odd. adm. III.) számú rendeletét:

„Ustanovujem nasledujúci text prílohy H) matričnej úpravy (nariadenie ministerstva vnútra číslo 80.000/1906), vydanej ako dodatok nariadenia ministerstva vnútra aka 54. 919/a/1895 o zápise príčiny úmrtia do vysvedčenia o prehliadke mrtvôl. Zápisy príčiny úmrtia nech sa dejú, nakoľko ich soznam v reči latinskej dovoľuje, len v jazyku slovenskom.

„A halál okának a halottvizsgálati bizonyitványba való bejegyzése tárgyában kelt 54.919/a/1895. számú belügy miniszteri rendelet az anyakönyvi utasitás (80.000/1906. számú belügyminiszteri rendelet) H] mellékletét képező fiüggelékének szövegét a következóképen állapitom meg.A halálok esupán szlovák nyelven jegyzendó be, kivéve, ha a következé jegyzék annak. latin nyelven való bejegyzósét megengedi.

A)

Výkaz tých príčím úmrtia, ktorých spôsobilí prehliadačí imrtvôl (nie lekári) ako i s prehliadkou mrtvôl poverení členovia obecného predstavenstva z priležitosti zápisu príčiny úmrtia do vysvedčenia p ri prehliadke mrtvôl používať majú.
Azon halálokok kimutatása, amelyeket képesitettť (azaz nem orvos)-halottkémeknek, vaľlamint a halottkémi teendók végzésével megbizotí községi elöljárósági tagoknak, a halála okának a halottvizsgálatí bizonyitványba való bejegyzése alkalmával használni kell

1.Veleszületett gyengeség.Vrodená slabosť.
2.Göresök.Krče.
3.Gyermek-aszály.Suchoty dietok.
4.Gyermek hasmenése.Hnačka dietok (laxa).
5.Ázsiai kolera.Aziatská cholera.
6.Vérhas.Červienka (úplavica).
7.Ronesoló toroklob (Diphteria) Torokgyik (Croup).Záškrt (Krup).
8.Kanyaró (vereshimió).Osýpky (frízle).
9.Szamárhuruť.Divý kašel (čierny).
10.Vörheny (skarlát).Spála (šarlach).
11.Hólyagos himló.Sypanice (Čierne osýpky. Neštovice).
12.Hasi hagymáz (Typhus).Brušný týf.
13.Kiütéses hagymáz (Petecsecs).Škvrnitý týf.
14.Orbánc.Ruža.
15.Pokolvar.Smetť slezinová (puchierok zhubný).
16.Gyermekágy.Šestonedelie.
17.Veszettség (Viziszony).Besnota.
18.Tüdőgümőkór (Tüdővész, hektika).Tuberkulóza pľúc (Suchotiny).
19.Tidógy ulladás, mellhártyagyulladás.Zánet pľúc, zápaľ prsnej blany.
20.Gutaités.Mrtvica.
21.Vizibetegség.Vodnateľka.
22.Sérvek (Szakadás).Kýla (bruch), Hernia.
23.Elmebaj.Šialenstvo.
24.A ggkori všgkimertlés.Sošlosť vekom (staroba).
25.Öngyllkosság, (megnevezendő az čngyilkosság módja is pl.: čngyilkosság lövés, vizbeugrás, akasztás, mérgezés által stb.).Samovražda (nech je udaný spôsob samovraždy, ku pr. samovražda zastrelením sa, utopením sa, obesením sa, otrávením sa atď.).
26.Gylkosság, (megnevezendő annak módja is pl.: lelövés, megfotás, agyonütés stb. ).Vražda ( nech je pomenoný aj spôsob na pr. zastrelením, uškrtením, zabitím atď).
27.Baleset (megnevezendó annak módja is pl. vizbefulladás, mérgezés, lezuhanás, elgázoltatás, agyonnyomatás stb.).Nehoda (nech je pomenovaný spôsob na pr. utopenie,otrávenie, srútenie, zadlávenie, smačknutie atď).

B)

Výkaz úmrtia pre lekárov ako prehliadačov mrtvôl.
Halálokok kimutatása az orvos-halottkémek számára.

I. Fertózó betegségek.I. Nákazlivé memoce.
Himlő. VariolaNeštovice. Sypanice. Čierne osýpky. Variola.
-- Be volt-e oltva?-- Očkovaný?
-- Nem. volt beoltva?-- Neočkovaný?
-- Bizonytalan.-- Neisté.
BárányhimlőOvčie osýpky.
Konyaró. Morbili.Osýpky (frízle).
Vörheny. Skarlatina.Spála (šarlach).
Kititéses (foltos) hagymáz. Typhus exanthematicus.Skvrnitý týf.
Visszatéróláz. Febris Tecurrens.Zvratná horúčka.
Influenza.Influenca.
Szamárhurut. Tussis convulsiva.Divý kašel (čierny)
Filtómirigylob, járványos. Parolitis epidemica.Zánet priušnice (epidemický).
Diphteria.Difteria, záškrt.
Agy- és gerinevelógyulladás, járványos. Menyngitis cerebrospinalis epidemica.Zapálenie modzgov, míchy, epidemické.
Hasihagymáz, bélhagymáz. Typhus abdominalis.Týf brušný. Týf črevný.
Cholera.Cholera.
Bélhurut (fertózeti) nyári hasmenés. Diarrhoea epidemica. Cholera nostras.Katar črevný, epidemická hnačka (laxa).
Gyermekek hasmenése. Cholera infantum.Hnačka dietok (laxa).
Vérhas. Dysenteria.Červienka, úplavica.
Váltóláz. Febris intermittens; f. malarica Malaria.Striedavá zimnica, malária.
Veszettség (viziszony). Hydrophobia.Besnota.
Takonykór. Malleus.Sopľačka koňská (malleus).
Gümókór. Tuberkulosis. a) Tüdőgümőkór, tüdővész. b) Bélgümősödés. c) Hevenyagyvizkór. Hydrocephalus acutus. d) Gsontgiimósbdés. Carties tub. e) Bóreiimósčdés, bórfarkas. Lupus. f) Egyéb giimókóros, görvénykóros betegség.Tuberkulóza. a) Tuberkulóza pľúc, b) tuberkulóza čriev, c) tuberkulóza modzgu, d) tuberkulóza kostí, e) lupus, f) iné tuberkulózy.
Bujakór (Syphilis).Príjica (syphilis).
Fertózóhúgycesólob következményei.Následky nákazlivého zánetu močovej rúry.
Pokolvar, Lépfene, A nthrax, carbunculus.Sneť slezinový. pnihierok zhubný.
Orbánc. Erysipelas, Phlegmone.Ruža. Erysipelas. Phlegmone.
Gennyesvérüség, evesvérüség. Pyaemia. Septi-caemiaHnitanie krve. Pyaemia. Septi-caemia.
Gyermekágyiláz. Febris puerperalis.Horúčka šestonedeliek.
Dermedés. Tetanus (fertőzésből eredő).Strnutie (pochodiace z nákazy).
Egyéb (névszerint).Iné (dľa mena).
II. Elósdiek okozta betegségek.II. Nemoce spôsobené cudzopasníkmi.
Szájpenész. Soor.Múčnica (Soor).
Sngár-gomba betegség. Actinomycocis.Actinomycocis.
Hólyagféreg, burkonyféreg. Hydatides-Echinococcus.Echinococcus.
Más élősdi okozta betegség (névszerint).Iné nemoce spôsobené cudzopasníkmi, (dľa mena).
III. Rossz indulatu daganatok.III. Zhubné nádory.
Rák.Rakovina.
Egyéb (névszerint).Iné (dľa mena).
IV. Alkati betegségek.IV. Nemoe sústavy telesnej.
Heveny csúz és következményei.Prudký zánet kĺbev a jeho následky.
Megrögzött csúz és következményei.Vleklý zánet kĺbev a jeho následky.
Köszvény.Dna (podagra).
Angolkór.Anglická, nemoc.
Purpura Haemorrhagica.Purpura Haemorrhagica.
Anaemia. Chlorosis. Leucocythaemia.Bledačka Anaemia. Chlorosis. Leucocythaemia.
Cukorvizelés. Diabetes mellitus.Cukrovka.
Haemophilia.Krvácivosť. Haemophilia.
Egyéb (névszerint).Iné (dľa mena).
V. Táplálkozásból eredó betegségek.V. Poruchy výživy.
Gyermekaszály. Eléhezés anyatej hiányából,Suchoty dietok. Smrť hladom pre nedostatok materského mlieka.
Atrophia infantum.Atrophia infantum.
Süly. Scorbut.Kurdej (Scorbut).
Szeszmérgezés. Aleoholismus.Otrava liehom.
Delirium tremens.Delirium tremens.
Egyéb (névszerint).Iné (dľa mena).
VI. Fejlődési hiányok és betegsógek.VI. Nedostatky a choroby vývinu.
Koraszületés.Predčasný pôrod.
Veleszületett gyengeség. Debilitas congenita.Vrodená slabosť.
Atelektasia.Atelektasia.
Cyanosis.Cyanosis
Spina bifida.Spina bifida. Rozštep chrbtovej kostí.
Anus imperforatus.Anus imperforatus.
Farkastorok.Rozštep mäkkej a tvrdej chrbtovej kostí.
Aggkori végkimeriilés, elaggalás.Sošlosť vekom, staroba.
Egyéb (névszerint).Iné (dľa mena).
VII. Az idegrendszer betegségei.VII. Nemoce sÚstavy nervovej.
Agy-, agyhártyagyulladás.Zánet modzgov, zánet blán modzgových.
Gutaütés, véres agyguta.Mrtvica.
Agylágyulás.Zmäknutie modzgov.
Féloldali agyi bénulás, Hemiplegia.Jednostranné ochrnutie modzgov.
Gerincveló-bénulás, Paraplegia.Ochrnutie choromyseľných.
Paralysis agitans.Paralysis agitans.
Elmebajosok bénulása.Ochrnutie choromyseľných.
Chorea.Chorea.
Nehéznyavalya. Epilepsia.Padúcnica (Epilepsia).
Görcsök, rángások (csecsemőknél). Convulsiones.Krče, šklbanie (u kojencov).
Laryngismus stridilus.Laryngismus stridulus.
Dermadés, állgörcs (nem fertőzeti). Tetanus, trismus idiopathicusMeravenie, strnutie čeluste. (Nenákazlivé.) Tetanus, trismus idiophaticus.
Basedow-kór.Choroba Badesowa.
Egyéb (névszerint).Iné (dľa mena).
VIII. Érzékszervek betegségei.VIII. Nemoce smyslov.
Füllob, fülfolyás. Otilís. Otorrhoea.Zánet ucha, výtok z ucha, Otilis. Otorrhoea.
Orrbetegségek. Orrvérzé.Nemoce nosové, krvácanie z nosa.
Szemek betegségei.Očné nemoce.
Egyéb (névszerint).Iné (dľa mena).
IX. A vérkringés szerveinek betegségei.IX. Nemoce ústrojov obehu krvného.
Szervi szívbaj. Endocarditis.Srdečná ústrojová nemoc. Endocarditis.
Szívburoklob. Pericarditis.Zánet srdečníka. Pericarditis.
Szívtúltengés.Rozšírenie srdca.
Angina pectoris.Angina pectoris.
Szívhiidés, szívbénulás. Syncope.Ochrnutie srdca. Syncope.
Értágulás, érrepedés. Anearysma.Rozšírenie cievy, prasknutie cievy. Anearysmia.
Aggköri üszök. Gangraena senilis.Sneť starobná. Gangraena senilis.
Embolia. Thrombosis.Vmetok. Zapehanie žil. Embolia Thrombosis.
Phlebitis.Zánet žíl. Phlebitis.
Varicositas.Varicositas.
Egyéb (névszerint).Iné (dľa mena).
X. Lélekzószervek betegségei.X. Nemoce ústrojov dýchacích.
..csőgyulladás. Laryngitis.Zánet trubice dýchacej. Laryngitis.
Croup (nem. fortózeti).Croup (nie nákazlivý).
..gyulladás. Bronchitis.Zánet trubičiek dýchacích.
..gyulladás.Zánet pľúc.
..ellhártyagyulladás.Zánet pohrudnice. Pleuritis.
..üdőlégdaganat. Nehézlégzés. Emphysema. Asthma.Rozedmá pľúc. Záduch. Emphysema. Asthma.
Egyéb (névszerint).Iné (dľa mena).
XI. Emésztőszervek betegségei.XI. Nemoce ústrojov zažívacích.
Szájgyulladás. Stomatitis.Zánety úst. Stomatitis.
Bárzsing elzáródás.Zápcha hltanu.
Emésztési zavarok. Dyspepsia.Choroby ústrojov zažívacích. Dyspepsia.
Vérhányás. Haematemesis.Vracanie krve. Haematemesis.
Gyomorbaj.Žaludková nemoc.
Bélhuvut, béllob. Enteritis (nem fertózeti).Katar črevný, zánet črevný (nie nákazlivý). Enteritis.
Belfekélyedés. Bélátfúródás.Zvredovanie čreva, pederavenie čreva.
Bélzárodás. Bélsárhányás. Ileus.Zápcha čreva, Dávenie lajna. Tleus.
Bélesavarodás. Strangulatio intestín. Volvulus.Zmotanie čreva. Strangulatio intestin. Volvulus.
Beltüremlés. Intussus-ceptio.Vsunutie čreva. Intussusceptio.
Sérvek. Herniae.Kýly. Herniae.
Bélsipoly. Fistula intest.Píštela čreva. Fistula intest.
Hashártyagyulladás.Zánet pobrušnice.
Vizi betegség. Hasvizkór.Vodnateľka. Vodnateľaosť brucha.
Epekövek.Žlčový kameň.
Májzsugorodás. Cirrhosis hepatis.Sevrknutie jatier. Cirrhosis hepatis.
Májsorvadás. Atrophia hepatis.Úbyt jatier. Atrophia hepatis.
Egyéb (névszerint).Iné (dľa mena).
XII. Mirigyek betegségei.XII. Nemoce žláz.
Ngirkmirigyrendszer betegségei (nem fertózetiek).Nemoce ústrojov žláz mizných (nie nákazlivých).
Lépbetegségek.Nemoce sleziny.
Bronchocele.Bronchocele.
Addison-kór.Addisonová nemoc.
Egyéb (névszerint).Iné (dľa mena).<
XIII. Húgyszervek betegségei.XIII. Nemoce ústrojov močových.
Vesegyulladás, heveny. Nephritis acuta.Zápaľ ľadveníe, (obličiek) náhly. Nephritis acuta.
Brigth-kór. Fejérjevizelés. MorbusBrigthii. Albuminuria.Brightická nemoc. Bielkovina v moči. Albuminuria.
Húgyvérüség. Uraemia.Uraemia.
Húgyrekedés. Oppressio urinae.Zastavenie moču. Oppressio urinae.
Húgykó.Kameň močový
Vérvizelés. Haematuria.Močenie krvou. Haematuria.
Húgyhólyag és a prostata betegségei.Nemoce mechúra močového a prostaty.
Egyéb (névszerint).Iné (dľa mena).
XIV. A nemzöszervek betegségei.XIV. Nemoce rodidiel.
Petefészek betegségei.Nemoce vaječníka.
Méh- és hüvely betegségei.Nemoce pôrodníka a pošvy.
Havivérzés zavaľrai.Poruchy čmýry.
Medence tályog. Abscessus pelvis.Hľuza pánve. Abscessus pelvis.
Gát-tályog. Abcess. perinaei.Hľuza hrádze. Abcess. perinaei.
Mony, herék és herezacskó betegségei.Nemoce pyje, varlata, vaku varlát.
Egyéb (névszerint).Iné (dľa mena).
XV. Szülésből származó betegségek.XV. Nemoce povstalé pôrodom.
Elvetélés, korasziilés folytán haláleset.Potrat, smrť následkom predčasného pôrodu.
Elvérzés.Vykrvácanie.
Placenta praevia.Placenta praevia.
Mania puerperalis.Mania puerperalis.
Ecclampsia, convulsiones puerperales.Ecclampsia, convulsiones puerperales.
Phlegmasia dolens.Phlegmasia dolens.
Egyéb (névszerint).Iné (dľa mena).
XVI. Csontok betegségei.XVI. Nemoce kostí.
Csontszú nem gumos (csontüszkösödés). Caries Necrosis.Kostižer (nié tuberkulózny). Sneť kosti. Caries Neerosis.
Csont-, csonthártyngyulladás. Ostitis. Periostitis.Zánet kostí, okostice. Ostitis. Periostitis.
Phosphoros csontiiszkôsôdés. Necrosis phosphorica.Fosforová sneť kostí. Necrosis phosphorica.
Csontlágyulás. Osteomalacia.Zmäknutie kostí. Osteomalacia.
Egyéb (névszerint).Iné (dľa mena).
XVIl. A bőr betegségei.XVII. Kožné nemoce.
Felfekvés.Preležanina.
Alszárfekély.Vredy lítkové. (Ulcus cruris).
Bőralatti kötőszövet lobja (nem fertözeti). Cellutitis.Zánet podkožného vaziva (nie nákazlívý). Cellutitis.
EccemaEkcema
PemphigusPemphigus
Egyéb (névszerint).Iné (dľa mena).
XVIII. Halál baleset folytán.XVIII. Smrť následkom úrazu.
Sérülések, rázkódások, zúzódások.Úrazy, otrasy, pohmoždenia.
Szúrás, sebzés.Bodnutie, ranenie.
Lövés.Strelenie
Égetés, leforrázás, marólúggal leöntés.Spálenie, oparenie, poliatie lúhom.
Mérgezés.Otrávenie.
Vizbefulladás.Utopenie vo vode.
Egyéb fulladás (név szerint).Iné utopenie (dľa mena).
Villámsujtás.Zabitie hromom
Eléhezés. Éhenhalás.Smrť hladom.
Megfagyás.Zmrznutie
Egyéb (névszerint).Iné (dľa mena).
XIX. Öngyilkosság.XIX. Samovražda.
Szúrás, sebzés.Bodnutie sa, ranenie sa.
Lövés.Zastrelenie sa.
Lezuhanás, leugrás.Srútenie sa, soskočenie
Mérgezés.Otrávenie sa,
Vizbefulladás.Utopenie sa.
Felakasztás.Obesenie sa.
Egyéb (névszerint).Iné (dľa mena).
XX. Gyilkosság.XX. Vražda.
Sebesités.Zranenie.
Lövés.Zastrelenie.
Mérgezés.Otrávenie.
Megfojtás.Zadusenie (zadrhnutie).
Egyéb (névszerint).Iné (dľa mena).
XXI. Birói kivégzés.XXI. Súdna poprava.
XXII. Bizonytalan eredetü erőszakos halál.XXII. Násilná smrť z neznámej príčiny.
Sérülés, zúzódás. Lezuhanás.Poranenie. Otras, srúteníe.
Szúrás, sebzés.Bodnutie, poranenie.
Lövés, égetés.Výstrel, spálenie.
Mérgezés.Otrávenie.
Vizbefulladás.Utopenie.
Egyéb (névszerint).Iné (dľa mena).
XXIII. Meg nem állapitható halálokok.XXIII. Nezistené príčiny smrti.
Rögtönös halál, meg nem állapitható okból.Náhla smrť z nezistenej príčiny.
Halál, meg nem állapitható betegség folytán.Smrť následkom nezistenej némoce.

V Bratislave, dňa 28. marca 1922.
Kelt Bratislavában, 1922. évi március hó 28-án.

Dr. MIČURA v. r., s. k
i so svojej strany uverejňujem.
a magam részéről is közhirré teszem.
V Bratislave, dňa 23. augusta 1922.
Kelt Bratislavában, 1922. évi augusztus hó 23-án.

V zastúpení župana:
Dr. Maršik v. r., s. k.,
županský poradca.
zsupáni fanácsos,
mint a zsupán helyettese.Slovník

A     B     C     D     E     F     G     H     CH      I      K     L     M     N     O     P      R      S     T     U     V

Výraz Slovenský preklad
   
A  
Abdomen acutum náhla brušná príhoda
Abdominalistyphus brušný týfus
Abortio potrat, predčasný pôrod
Abscessus pulmonum hnisavý zápal pľúc
Accensio pulmonum zápal pľúc 
Acrinia renalis zlyhania obličiek
Adenoacanthoma, adenocarcinoma, adenomyosarcoma zhubný nádor žliaz
Adynamia cordis zlyhanie srdca, srdečná slabosť
Adynamie, adynamia telesná slabosť, slabosť spojená s vyšším vekom
Aggkór staroba, senilita
Agrippo zápal pľúc
Agydaganat nádor na mozgu
Agyhártyagyulladás zápal mozgových blán
Agyhűdés mozgová mŕtvica
Agylágyulás paralýza
Agyrázkódás otras mozgu
Agyszélhűdés mozgová porážka
Agyvelőgyulladás zápal mozgových blán
Agyvérzés krvácanie do mozgu
Agyvízkór vodnatieľka mozgu
Alhus malomocenstvo
Allantiasis botulizmus, otrava klobásovým jedom
Angina angína, zápal mandlí
Angina diphtherica, angina membranacea záškrt
Angina ludivici zápal dolnej dutiny ústnej
Angina monocytaria mononukleóza
Angina parotidea zápal príušných žliaz
Angina pectoris ischemická choroba srdca
Anthrax slezinová sneť, modré kiahne, toxémia dobytka
Aphthae epizooticae slintačka
Apoplexia mŕtvica, krvácenie do tkaniva
Apoplexia cardiaca srdcová mŕtvica, infarkt
Apoplexia cerebri mozgová mŕtvica
Apoplexia cordis srdcová mŕtvica 
Apoplexia tacta krvácanie do mozgu
Appendictis zápal slepého čreva
Appifratum zamrznutie
Aquis suffocatus utopenie
Ascensio pulmonum zápal horných dýchacích ciest
Asthma astma, zápal pľúc, tuberkulóza
Aszály suchoty
Aszkór tuberkulóza
Asztma astma, zápal pľúc, tuberkulóza
Atrophia podvýživa
Atrophia hepatis flava acuta náhle zlyhanie pečene
Atrophia infantum podvýživa novorodenca
   
B  
Bélgiliszta pásomnica, hlísta
Bélgyulladás zápal čriev, črevný katar
Bélhagymáz brušný týfus
Bélhurut črevný katar
Bélpoklosság malomocenstvo
Betegség choroba, neduh
Bőgyulladás hnisavý zápal vlasového (chlpového) folikula
Bronchitis bronchitída
Bronchitis acuta zápal priedušiek
Bronchopneumonia zápal pľúc
Bubo bubonický mor, hnisavý zápal uzlín, žľazový mor
Bujakór syfilis
   
C  
Cachexia slabosť, tažké zchudnutie a vysilenie
Calcinosis vápenná dna kĺbov
Cancer zhubný nádor, rakovina
Cancer aquaticus zápal (rakovina) mäkkých ústnych tkanív
Cancerosis zhubný nádor
Carcinoma zhubný nádor
Carcinoma abdominis rakovina žalúdku
Carcinoma hepatis rakovina pečene
Carcinoma mammae rakovina prsníku
Carcinoma melanodes zhubný nádor kože
Carcinoma recti rakovina konečníka
Cardioplegia srdcová mŕtvica
Combustio popálenina s pluzgiermi, spálenie
Compresis nepriechodnosť čriev
Concor rakovina
Consumptio slabosť, veľké vysilenie, tuberkulóza
Contagio, contagium mor, nákaza
Contaminatio nákaza
Contusio cerebri pomliaždenie mozgu
Convulsio kŕče, psotník, zrádnik, božec, epilepsia
Convulsiones kŕče
Csecsemősorvadás podvýživa novorodenca
   
D  
Daganat opuchlina, zdurenina, nádor
Debilitas u detí slabosť
Debilitas staroba
Debilitas congenitalis vrodené mentálne postihnutie
Debilitas senilis senilita
Decrepitus staroba
Diabetes cukrovka, úplavica
Diabetes bicarbonalis úplavica bronzová
Diabetes insipidus úplavica močová
Diabetes mellitus cukrovka
Diabetes renalis úplavica obličiek
Diarrhoea hnačka
Diarrhoea epidemica úplavica
Diarrhoea profusa črevná úplavica
Diathesis krvácavosť
Diftéria tuberkulóza, záškrt 
Diphteria, diphteritis, diphtheria záškrt
Dizentéria červienka, úplavica, dyzentéria
Dysenteria bacillaris črevná úplavica
Dysenteria cruenta črevná úplavica
Dysenteria typhosa brušný týfus
Dysenteria, dissenteria červienka, úplavica, dyzentéria
   
E  
Ebdüh besnota
Eclampsia kŕče so stratou vedomia
Eclampsia gravidarum tehotenské komplikácie
Eclampsia infantum kŕče, psotník, zrádnik, božec, epilepsia
Égés zhorenie
Égési seb popálenina
Elvérzés vykrvácanie
Emphysema emfyzém pľúc (rozdutie pľúc), dýchavičnosť
Encephalitis encefalitída, zápal mozgových blán
Encephalomalacia zmäknutie mozgu
Encephalorrhagia krvácenie do mozgu
Enteritis zápal tenkého čreva
Enterocolitis zápal tenkého aj hrubého čreva
Enterorrhagia krvácenie zo steny brušnej 
Enterospasmus črevné kŕče
Epebaj žltačka
Epekövek žlčové kamene
Epemirigy ázijská cholera
Epidemia nákazlivá choroba s hromadným výskytom
Epidermophycia kožná choroba nôh a rúk
Epilepsia epilepsia, kŕče, záchvat, padúcnica
Eretlenség predčasne narodený
Ergotismus otrava námeľom, alkaloidom, ergotamínom
Erysipolas, erysipelas, erysipel ruža (ochorenie kože)
Erythematodes kožné ochorenie
   
F  
Fájás bolesť
Febris horúčka, zimnica
Febris acris prudká horúčka
Febris asemos horúčka nejasného pôvodu
Febris biliosa zápal žlčníka
Febris calida týfus brušný
Febris catarrhalis chrípka
Febris continua trvalá horúčka
Febris flava žltá zimnica
Febris hectica pľúcna tuberkulóza
Febris herpetica horúčka s oparom
Febris intermittens malária
Febris lentus dlhodobá horúčka
Febris nervosa týfus brušný
Febris petechialis epidemická horúčka spojená so škvrnami
Febris quartana štvordňová malária
Febris quintana zákopová horúčka
Febris quotidiana tropická malária
Febris rheumatica reumatická horúčka
Febris scarlationosa rubra šarlach
Febris tertiana trojdňová malária
Febris transitoria neonatorum prechodná horúčka novorodencov
Fekély vred
Fekete himlő čierne kiahne
Felső légúti fertőzés zápal horných dýchacích ciest
Fertőzés infekcia, nákaza
Fertőző betegség infekčná choroba
Fertőző sárgaság infekčná žltačka
Flusor sanguinis vykrvácanie
Forróság horúčka
Frenesis zápal mozgu
Fullad utopiť sa
Fulmine ictus zabitie bleskom
Fulmine tactus zabitie bleskom
Furunculus hnisavý zápal podkožného tkaniva
Fusospirochaetosis ochorenie vyvolané spirochétami
   
G  
Gangraena sneť, gangréna
Gangraena intestini nepriechodnosť čriev
Gombás betegségek hubové, plesňové choroby
Gombás fertőzés hubové, plesňové infekcie
Görcsök kŕče
Granulom malignes zhubný nádor žliaz
Granuloma uzlíkovitý zápál
Granulophthisis nedostatok bielych krviniek
Guta mŕtvica, porážka
Gutaütés mŕtvica, porážka
Gyengeség staroba
Gyermekbénulás detská obrna
Gyermekbetegség detská choroba
Gyermekek gyengeség slabosť u detí
Gyilkosság vražda
Gyulladás zápal
   
H  
Hagymáz týfus
Halva született mŕtvonarodený
Has sikulása hnačka
Hasi hagymáz brušný týfus
Hasmenés hnačka
Hastífusz brušný týfus
Hasüregi gyulladás zápal dutiny brušnej
Hepatitis žltačka
Hepatitis epidemica zápal pečene
Hepatoma malignum zhubný nádor pečene
Hepatopathia choroba pečene
Hepatosplenitis zápal pečene a sleziny
Hepes exulceratus plazivý vred
Hideglelés zimnica, horúčka
Himlő kiahne
Hirtelen halt meg náhla smrť
Hólyaghurut zápal močového mechúra
Hydrochephalitis hydrocefalus, vodnatieľka mozgu
Hydrochephalus hydrochephalus
Hydrops vodnateľnosť, vodnatieľka
Hydrops articuli voda v kĺboch
Hydrops universalis vodnateľnosť celková
   
CH  
Cholecystitis zápal žlčníka
Cholecystolisthiasis žlčový kameň
Cholecystopathia žlčníková choroba
Cholemia, cholaemia žltačka
Cholepoesis tvorba žlče
Cholera cholera
Cholera asiatica infekčné vírusové ochorenie
Cholera epidemica indica ázijska cholera
Cholera morbus ázijska cholera
Choleratyphoid cholera podobná na týfus
Cholerina ľahšia forma cholery
Cholestasis šupinatý nádor s cholesterolom
Choluria prítomnosť žlče v moči
   
I  
Imflamma zápal
Immaturitas predčasne narodený
In sequelam crapulae intoxikácia alkoholom
Inflammatio zápal
Inflammatio abdominalis zápal pobrušnice
Inflammatio cerebri zápal mozgu
Inflammatio pulmorum zápal pľúc
Inflammatio viscerum zápal dutiny brušnej
Influensa chrípka
Interitus zápal čriev
Intoxicatio otrava
Intoxicatio alimentaria otrava jedlom
Intoxicatio medicamentosa otrava liekmi
   
K  
Kanyaró osýpky
Kiütéses tífusz škvrnitý týfus
Köhögés kašeľ
Kolera cholera
Kór choroba
Koraszülöt predčasne narodený
   
L  
Láz horúčka
Légdaganat dýchavičnosť
Lépfene slezinová sneť
Lues syfilis, nákaza
Lupus chronické ochorenie kože s tvorbou vredov
Lupus erythematosus kožná forma tuberkulózy
Lyssa besnota
   
M  
Májgyulladás zápal pečene
Malaria malária, infekčná choroba, striedavá zimnica
Malaria biliosa malária spojená s vracaním
Malaria cotidiana tropická malária
Malaria quartana štvordňová malária
Malaria tertiana trojdňová malária
Malaria tropicana tropická malária
Marasmus senilis staroba
Megfagyás zamrznutie
Megmérgezi magát otráviť sa
Mellhártyagyulladás zápal pohrudnice
Mellizomgörcs infarkt srdca
Mellkasi fájdalom bolesť na hrudníku
Meningitis zápal mozgových blán
Meningoencephalitis zápal muzgu a mozgových blán
Merevgörcs stŕpnutie
Mészlerakódás kalcifikácia - zvápenatenie
Moniliasis kvasinková a plesňová choroba kože, kandidóza
Morbilli osýpky 
Morbus choroba
Morbus Botkini infekčný zápal pečene
Morbus canis besnota
Morbus Heine-Medin detská obrna
Morbus hungaricus tuberkulóza
Morbus neapolitanus syfilis
Morbus Neisseri kvapavka
Morbus niger krvácanie do tráviaceho traktu
Morbus pallidus chudokrvnosť
Morbus Parkinsoni Parkinsonova choroba
Morbus phoenicus malomocenstvo
Morbus regius žltačka
Morbus sacer padúcnica
Morbus senilis dna
Morbus sideratus padúcnica
Morbus St.Lazari malomocenstvo
Morbus suffocans záškrt
Moribundus umierajúci
Moribundus adlata prinesený umierajúci
Mortua mŕtva
Mortuus mŕtvy, mŕtvola
Mortuus in utero matris mŕtvy plod
Mortuus nata mŕtvo narodený
Mortuus post partum úmrtie po pôrode (narodení)
   
N  
Nephritis zápal obličiek
Nephritis interstitialis chronický zápal obličiek
Nyálka hlien
Nyavalya choroba
Nyavalyatörés epilepsia
   
O  
Oedema pulmorum pľúcny opuch
Orbánc ruža (ochorenie kože)
Öregkori gyengeség senilita
Öregség staroba
   
P  
Paralysis ochrnutie
Paralysis agitans Parkinsonova choroba
Paralysis progresiva progresivná paralýza
Parvulus nedonosený, slabý
Pedema pulmorum voda na pľúcach
Pertussis čierny kašeľ, dávivý kašeľ
Pestis mor, nákazlivá choroba, nákaza
Pestis bubonica bubonický mor
Phthisis intestinalis tuberkulóza krčných uzlín
Phthisis, phthysis suchoty, tuberkulóza
Phthysis pulmonum tuberkulóza
Pleuritis zápal pohrudnice
Pleuritis exsudativa zápal pohrudnice s výtokom
Pneumonia zápal pľúc
Pneumonia crouposa zápal pľúc
Pneumonoedema opuch pľúc
Pneumopatha choroba pľúc
Pneumorrhagia krvácanie do pľúc
Pneumothorax vzduch v pohrudnici
Pneumotyphus pľúcny týfus
Proflurium hnačka
Puerpurium pôrod, šestonedelie
   
R  
Rabies besnota
Rák rakovina
Rángógörcs trhavé kŕče
Rángógörcsök trhavé kŕče
Részegség  alkoholizmus
Reuma reuma
Rheumatismus bolesti kĺbov a svalov
Rubeola ružienka
Rüh svrab
   
S  
Scabies svrab, svrbenie
Scarlatina šarľach
Scorbut skorbut
Scrophulosa tuberkulóza krčných uzlín
Seb rana
Senectus staroba, vysoký vek
Senilitas staroba
Senyvedés zápal pľúc
Sepente mortuus nečakaná, náhla smrť
Skarlát šarlach
Sorvadás pľúcna tuberkulóza, podvýživa, chradnutie
Spasmus pectoralis infarkt srdca
Syphilis syfilis
Szamárköhögés čierny kašeľ, dusivý kašeľ
Száraz köhögés suchý kašeľ
Szárazbetegség suchoty
Szélütés mozgová mŕtvica
Szélütött ranený mŕtvicou
Szifilisz syfilis
Szívfájdalom bolesť srdca
Szívgörcs srdcový kŕč
Szívgyengeség srdcová slabosť
Szívhűdés srdcová mŕtvica 
Szívidegesség srdcová neuróza
Szívinfarktus srdcový infarkt
   
T  
Tabes dorsalis posledné štádium syfilisu
Tabes mesaraica tuberkulóza okružia
Tályog hnisavý zápal vlasového (chlpového) folikula
Tentamen suicidii pokus o samovraždu
Tetanusz tetanus
Torokfájás bolenie hrdla
Torokgyík tuberkulóza, záškrt 
Torokgyulladás zápal hrdla
Trismus sťažené otváranie úst pri tetane
Trismus neonatorum novorodenecký tetanus
Trucidatio vražda, zabitie
Tuberkulózis tuberkulóza
Tüdőbaj (-t,-ok,-a) tuberkulóza pľúc, suchoty
Tüdőbeteg chorý na tuberkulózu pľúc
Tüdőgümőkór pľúcna tuberkulóza
Tüdőgyulladás zápal pľúc 
Tüdőrák rakovina pľúc
Tüdősorvadás tuberkulóza
Tüdővérzés  krvácanie pľúc
Tüdővész tuberkulóza pľúc, suchotiny
Tüdővizenyő voda na pľúcach
Tussis kašeľ
Tussis convulsiva dávivý kašeľ, čierny kašeľ
Tussis chronica spasmodica cum haemoptoe tuberkulóza
Tympanitis vodnateľnosť tela
Typhus týfus
Typhus abdominalis brušný týfus
Typhus bellicus škvrnitý týfus
Typhus exantemica škvrnitý týfus
Typhus exanthematicus škvrnitý týfus
Typhus recurrens návratny týfus
   
U  
Ulcus venticuli vredová choroba žalúdku
Uraemia otrava močom
Üszök gangréna, sneť
   
V  
Vakbélgyulladás zápal slepého čreva
Vakbélműtét operácia slepého čreva
Vakság slepota
Váltóláz malária
Variola kiahne
Variola haemorrhagica krvácajúce kiahne
Variola vera pravé kiahne
Variolus kiahne
Veleszületett betegség vrodená choroba
Veleszületett gyengeség vrodené mentálne postihnutie
Venenatus otrávený, jedovatý
Vénség staroba
Vérhas červienka, úplavica, dyzentéria
Vesegyulladás zápal obličiek
Veszettség besnota
Vízbe fojt utopiť
Vízbe fullad utopený
Vízkór vodnatieľka
Vízrák vodná rakovina
Volvulus intestini nepriechodnosť, zauzlenie čriev
Vomica vred
Vomitus zvracanie
Vomitus cruentus zvracanie krvi
Vomo zvracanie
Vörheny šarlach
Vulneratio zranenie, poranenie
Vulnere pedis rana na nohe
Vulnum sclopetarium strelná rana
Vulnus úraz, bolesť